Algemene voorwaarden & Privacyreglement

Algemene voorwaarden

Het cursusprogramma is toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar, ongeacht vooropleiding, nationaliteit of afkomst.

Cursusboeken en cursusmateriaal

Kosten voor de aanschaf van cursusboeken en materialen zijn, tenzij anders vermeld, niet inbegrepen in de cursusprijs. Wij adviseren je om boeken en materialen pas aan te schaffen in overleg met de docent, als vaststaat dat de cursus doorgaat.


Ziekte en verhindering

Verhindering graag doorgeven aan de betreffende docent. Wanneer een les niet doorgaat vanwege ziekte of verhindering van de docent, ontvang je een mail of telefonisch bericht.


Aansprakelijkheid 

Volksuniversiteit West Betuwe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of vermissing van eigendommen van haar bezoekers.

Volksuniversiteit West Betuwe is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het zoekraken van bewijzen van inschrijving of andere correspondentie. Graag zelf controleren of je binnen twee weken na inschrijving een bevestiging hebt ontvangen van de docent. Indien dit niet het geval is, is het jouw verantwoordelijkheid om contact met de docent op te nemen, bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website.


Klachten en suggesties

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit van onze activiteiten en organisatie. Wanneer je niet tevreden bent of wanneer zaken niet aan jouw verwachtingen voldoen, vernemen wij dit graag per mail  info@vuwestbetuwe.nl. Ook suggesties voor het programma zijn altijd welkom.


Niet-gegeven lessen

Geplande lessen die, om welke reden ook, niet zijn doorgegaan, worden in overleg met de docent ingehaald, liefst aan het eind van de serie lessen .Cursisten dienen er al bij hun aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus met één of twee weken kan worden verlengd.


Rookverbod

In en rondom de leslocaties mag niet worden gerookt.


Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar lessen.


Privacyreglement

PRIVACYREGLEMENT van de Stichting Volksuniversiteit West Betuwe 

ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld door het bestuur d.d. 1 september 2019.

Artikel 1:        Begrippen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. VUWB: Stichting Volksuniversiteit West Betuwe
b. het bestuur: het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit West Betuwe
c. het bestand: de verzameling van persoonsgegevens die betrekking heeft op de categorieën personen die genoemd zijn in artikel 3 van deze regeling;
d. persoonsdossier: het geheel van (schriftelijk) vastgelegde informatie met betrekking tot een persoon die deel uitmaakt van een van de categorieën genoemd in artikel 3 van deze regeling. De dossiers kunnen bestaan zowel uit een fysiek als een elektronisch gedeelte;
e. de betrokkene: degene van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen;
f. persoonsgegeven: gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;
g. derde: een ieder die niet behoort tot de organisatie van de verantwoordelijke, met uitzondering van de betrokkene;

Artikel 2:        Doelstelling van het bestand
Het bestand beoogt al die gegevens, die noodzakelijk zijn om cursisten in te schrijven voor een cursus aan de VUWB, te verzamelen en beschikbaar te maken voor gebruik door de docent van de betrokken cursus.

Artikel 3:        Categorieën personen, opgenomen in het bestand
Het bestand bevat uitsluitend gegevens over cursisten, oud-cursisten en personen/bedrijven die zich ingeschreven hebben voor een cursus en/of hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in het
cursusaanbod van de VUWB.

Artikel 4:        Opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen
1. Het bestand omvat voor de personen genoemd in artikel 3 de gegevens, zoals vermeld in bijlage I, die bij deze regeling is gevoegd.
2. De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door de betrokkene (of na machtiging door betrokkene) bij inschrijving op een cursus, lezing of andere activiteit van VUWB.
3. De in het eerste lid bedoelde bijlage vormt onderdeel van deze regeling.

Artikel 5:        Verantwoordelijkheid
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het bestand, zoals opgenomen op de website www.vuwestbetuwe.nl.
2. Het bestuur ziet toe op de naleving van de uitvoeringsregels tot aan ontvangst gegevens door docent.
3. Het bestuur draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het bestand op de website www.vuwestbetuwe.nl.
4. De gegevens uit het bestand worden via de website verstuurd aan de docent van die cursus. Met deze transactie eindigt de verantwoordelijkheid van het bestuur voor verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 6:        Functioneren van het bestand
Het bestand wordt uitsluitend in opdracht van het bestuur van VUWB en de door deze aangewezen medewerkers en docenten gebruikt.

Artikel 7:        Toegang tot het bestand
1. Toegang tot het bestand hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden: het bestuur; de docenten en de ICT verantwoordelijke.
2. Een docent ontvangt rechtstreeks via de website van de VUWB de persoonsgegevens van de deelnemers aan de door hem/haar gegeven lesactiviteit. De docent is zelf verantwoordelijk voor haar eigen cursistenadministratie en facturatie.

Artikel 8:        Verstrekking van gegevens aan derden
Alle gegevens uit het bestand worden verstrekt aan de betrokken docent.

Artikel 9:        Bewaring en vernietiging van de gegevens
Indien er gedurende zeven jaar geen contact tussen de betrokkene en VUWB is geweest, worden persoonsgegevens vernietigd. Aan de persoonsgegevens zijn financiële inschrijvingsgegevens gekoppeld. VUWB dient financiële gegevens ingevolge wettelijke belastingbepalingen gedurende een periode van 7 jaar te bewaren.

Artikel 10:      Recht op inzage en afschrift
De betrokkene of zijn gemachtigde kan zich alleen tot zijn/haar docent wenden met het verzoek om inzage in de geregistreerde gegevens.

Artikel 11:      Correctierecht
1. De betrokkene (of zijn gemachtigde, wanneer deze een nadrukkelijk verzoek van de betrokkene kan tonen) heeft het recht om verbetering, aanvulling of afscherming te vragen van de gegevens die over de betrokkene zijn opgenomen in het bestand, indien hij/zij van oordeel is dat de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of, gezien de doelstelling van het bestand niet ter zake doende,
dan wel in strijd met deze regeling zijn opgenomen.
2. Een verzoek tot verwijdering kan slechts worden geëffectueerd met in achtneming van het bepaalde bij artikel 9.
3. Het verzoek tot correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur van de VUWB. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
4. De beslissing van het bestuur op het verzoek wordt verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek medegedeeld.
5. De VUWB draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
6. Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed.

Artikel 12:      Beroep
1. Indien de VUWB weigert aan een verzoek om inzicht, inzage, afschrift, afscherming of correctie te voldoen, kan de verzoeker op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zich wenden tot de arrondissementsrechtbank te Utrecht met het schriftelijk verzoek VUWB te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen.
2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de afwijzende beslissing van de verantwoordelijke is ontvangen. Indien de verantwoordelijke niet binnen de in artikelen 10 en 11
gestelde termijnen heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen 6 weken na die termijnen.
3. De verzoeker kan zich ook binnen de in het tweede lid gestelde termijn tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) wenden met het verzoek te bemiddelen of
te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke. In dat geval kan het verzoekschrift als bedoeld in het eerste lid, nog worden ingediend nadat de verzoeker van de Autoriteit Persoonsgegevens het bericht heeft ontvangen dat zij de behandeling van de zaak heeft gestaakt, doch uiterlijk tot twee maanden na dat tijdstip.

Artikel 13:      Schending privacy
Wanneer betrokkene of zijn gemachtigde meent dat privacy is geschonden door VUWB dan kan dit aanhangig worden gemaakt conform de klachtenregeling op de website https://www.vuwestbetuwe.nl .

Aanvullende bijlage bij Privacy regelement Volksuniversiteit West Betuwe.

Het bestand omvat over de in artikel 3 bedoelde personen de volgende gegevens. De cursieve gegevens zijn niet verplicht:

  • voorletters, voornaam en achternaam*
  • adres*
  • postcode en woonplaats*
  • telefoonnummer*
  • geslacht*
  • e-mail adres*
  • geboortedatum*
  • betaalmethode: IBAN banknummer en naam rekeninghouder*

* Gegevens worden doorgegeven aan de docent van de cursus waarvoor is ingeschreven.